Polityka prywatności cookie

 1. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca Konferencji (zwany dalej: „Zleceniodawcą” lub „Administratorem”), który zlecił organizację Konferencji Organizatorowi.
 2. Zleceniodawca oraz Organizator przykładają dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu do formularzy elektronicznych udostępnianych na Stronie internetowej Konferencji.
 3. Zleceniodawca oraz Organizator z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione.
 4. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Osoby odwiedzające Stronę internetową Konferencji mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  a) wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez użytkownika do wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta i uczestnictwem w niej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe)
  c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, jest niemożność wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza zakres danych podany przez użytkownika w formularzach elektronicznych dostępnych na Stronie internetowej, zgodnie z art. 2 ust. 4 oraz art. 3 ust. 3 Regulaminu.
 2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do przeprowadzenia Konferencji, a także w celach statystycznych.
 3. Adresy IP są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4. Kontrola  przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Organizatora: meetmagento@snow.dog stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  Organizatorowi, Współorganizatorowi, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Artykuł 6. Okres przechowywania i pozostałe informacje

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu dotyczącego wykonania umowy w zakresie uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

Artykuł 7. Pliki cookies

 1. W ramach Strony internetowej stosowane są pliki cookies, poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze Strony internetowej.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:
  a ) cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zgodnie z powyższym, wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych na przykład w celach marketingowych, wiąże się ze zgodą użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach internetowych.
Copyright © 2019 PolskieSterydy